professor_pic
هاجر بابایی ماهانی نژاد
نام و نام خانوادگی : هاجر بابایی ماهانی نژاد
پست الکترونیک :
h.babai@ut.ac.ir
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
آدرس محل کار : ---
دانشکده/گروه : گروه آموزشی سایر زبانهای خارجی
تلفن محل کار : ---
نمابر : ---
ادرس وب سایت : ---