professor_pic
طهماسب مظاهری خورزنی

فعالیت‌های اجرایی

همایش‌های داخلی

همایش های بین المللی و داخلی