professor_pic
ناصر حاجی زاده ذاکر

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

داوری‌های انجام شده

راهنمایی پایان نامه