professor_pic
نادر حقانی

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی