professor_pic
حسن بلخاری قهی

کتاب‌های تالیفی

فصلی از کتاب

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین‌المللی

همایش‌های داخلی

داوری‌های انجام شده

فعالیت‌های اجرایی

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)