professor_pic
فرشاد نوریان

علائق شخصی

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی