professor_pic
فرشاد نوریان

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

فعالیت‌های اجرایی

علائق شخصی