professor_pic
بهناز بخشنده

راهنمایی پایان نامه

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

همایش های بین المللی و داخلی