professor_pic
علیرضا آزموده اردلان

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین‌المللی

همایش‌های داخلی

راهنمایی پایان‌نامه

عناوین دروس

فعالیت‌های اجرایی